سرست قیمت این تاج

روایتگر: محسن محمد

ابیاتی شورانگیز از خاقانی

ابیاتی که تقدیم شد ابیات آغازین قصیده‌ای است از خاقانی شروانی خاقانی که از بزرگترین شاعران استاد در ادبیات فارسی است.

در این ابیات خاقانی به زیباترین شکل و هنرمندانه‌ترین شیوه تصور نادرست عموم مردم از راه عرفان و سلوک را به بوته‌ی نقد می‌گذارد!

می‌گوید آنچه اکثر صوفی‌نمایان و مریدپروران به رهروان راه سلوک القا می‌کنند، با حقیقت سلوک که از خود گذشتگی و عبور از منیت است، زمین تا آسمان تفاوت دارد. در یکی، به نام سلوک، عامل نفس‌پروری و فربه شدن است؛ و در دیگری می‌گوید برای رسیدن به کمال باید با گذر از خودخواهی و هستی موهوم، دوباره زاده شد!

و تا این زایش اتفاق نیفتد، با آداب و رسوم و ادا و اطوار، کسی در طریقت عشق به مقام عرفان دست نخواهد یافت.

سریر فقر تو را سرکشد به تاج رضا

تو سر به جیب هوس درکشیده اینت خطا

بر آن سریر سر بی‌سران به تاج رسید

تو تاج بر سری از سر فرو نهی عمدا

سر است قیمت این تاج اگر سرش داری

به من یزید چنین تاج سر بیار بها

تو را چو شمع ز تن هر زمان سری روید

سری که دردسر آرد بریدن است دوا

نگر که نام سری بر چنین سری ننهی

که گنبد هوس است این و دخمه‌ی سودا

سری دگر به کف آور که در طریقت عشق

سزاست این سر سگ‌سار سنگ‌سار سزا!

سرست قیمت این تاج

لینک بخش تماشاخانه در کانال یوتوب نفیرنی

فهرست