حرکت هوا به علت تغییر درجه حرارت-البته بنا به عقیده قدما از چهار عنصر اصلی(هوا بوده)غرور-تکبر-نخوت-خودبینی-هیچ و پوچ-بی اصل و اساس-نابود-هوی-آرزو-خواهش نفس-قدما همچنین عقیده داشتند که باد یکی از ارکان طبیعی بدن است و امراض را به بادهای مختلف نام می بردند-بادقولنج-بادغلیظ(باد و درد مفاصل)باد بواسیر-باد صبیان(سردرد)البته از نظر باد صبیان یعنی باد کودکان-همچنین در فارسی بمعنی باشد مثل زنده باد

فهرست