دورشو-مخفف برگرد میباشد(فعل آن بریدن می باشد)گاهی به تکرار برد بردیا بر دابرد به کار رفته

فهرست