خانه-محل مسکونی-دو مصراع از یک شعر-یک سطر شعر-در مثنوی خیلی جاها برای بیت الحرام و خانه کعبه به کار رفته

فهرست