سم فرشته ای که بر ستوران موکل است – نام روز ۱۳ هر ماه – ماه چهارم خورشیدی – به عقیده زرتشتیان روز خوبی است – حصه – بهره – ستاره ای که دبیر فلک نامند (عطارد ) قهر – غضب – تنگ – ضیق – تیره – تار – سطوت – جلال

فهرست