معانی مختلف دارد از جمله ملت – مذهب – کیش – حساب – پاداش – اسلام- گاهی به معنی دنیای روحانی و جهان جان آمده

فهرست