جای جمع شدن مردم – دادگاه – عدالتخوانه – اداره یا سازمانی برای امر معینی بیشتر برای امور مالی و خراج و بیت المال – به معنی بار عام هم گفته شد – جمع دیو

فهرست