کیفیت وآنچه از ظاهر اشیاء به وسیله چشم درک میشود که رنگهای هفتگانه طیف خورشید می باشد – قرمز – نارنجی – زرد – سبز – آبی – نیلی – بنفش – ماده رنگی – سود – بهره رواج – رونق – ظاهر درمقابل باطن – دنیای زیبائی و تظاهر – جهان عارضی – دنیای مادی – خرقه ولباس درویشان (چون از قطعات مختلف پارچه ها با رنگهای مختلف بوده)

فهرست