جاری و رونده – چالاک وتند و تیز – جان و روح ونفس ناطقه – مخصوصاً در بکار بردن روان برای نفس ناطقه از بوعلی سینا پیروی کرده است

فهرست