چوب آتش زنه – دوتکه چوب که به هم میسائیدند و آتش تولید میشد چوب بالائی زند و پائینی پازند بود (درعربی زند و زنده ) مچ دست – ساعد – ترجمه و تفسیر اوستا – کتاب زردشتیان که در زمان ساسانیان انجام شده

فهرست