محکم – مشکل – دشوار – قوی و شدید – سنگین – فراوان و زیاده از انداره – زشت – نامطبوع – بخیل و خسیس – بمعنی سنجیده آمده (که سخته) میگویند

فهرست