رفتن – دویدن – باشتاب رفتن- کوشش کردن – جهد – اهتمام – قصد کردن – یکی از اعمال حج که هفت مرتبه رفتن بین صفا و مروه میباشد

فهرست