زیرک – باهوش-چالاک و چست-در قدیم پیادگانی جلو مرکب شاهان می دویدند-یا کسانی بوده اند که نامه ها یا پیغام ها را بسرعت می برده اند

فهرست