خورشید-آفتاب-در مثنوی بیشتر برای محمدبن علی بن ملک داد عارف معروف تبریزی در قرن ششم و هفتم-شمس تبریزی یا شمس الدین

فهرست