البته در فارسی مشدد بکار نمیرود-منسوب به عام-جاهل-بی سواد

فهرست