یکی از نامهای شیر-ترشرو بسیار عبوس-نام عم رسول اکرم که قبل از هجرت اسلام آورد و به رسول اکرم خدمت کرد

فهرست