خرمن ماه ـ حلقه روشنی که به واسطه بخارات زمین بعضی شبها دور ماه دیده می شود.

مفسد ـ بد ذات ـ مفتن ـ به معنی هال در فارسی آمده : قرار ـ آرامش ـ سکون

فهرست