کلمه اشاره به معنی این و اینک ـ کلمه تنبیه که در مقام تاکید وتعجیل گفته می شود ـ به معنی هان ـ هون ـ یا آگاه باش ـ شتاب کن ـ سیلاب ـ سیل

فهرست