حجاب-بستر-پوشش-رشته ای معمولاً روده ای که به فاصله ای معین در دسته کار و طنبور و غیره می بندند-برای نگاهداشتن و حفظ مقامات-آهنگ و مقام موسیقی-دستان-نوا

فهرست