ظرف سفالین که در آن آب می ریزند – هر ظرف سفالی – تن – کالبد – کوزه چشم = کاسه چشم ، چون استخوان در زیر خاک به شکل کوزه و سفال می ماند – کوزه پشت = قوز پشت

فهرست