امر به کوشیدن – بکوش – کوشش – سعی – مخفف که اویش – که برای او

فهرست