ناشنوا – قوه – تاب و توان – مراد – مقصود – کر و فر به معنی زور و قدرت همراه شکوه و زیبائی

فهرست