کچل – بی مو – چارپای نر مثل بز نر – گوسفند یا گاو نر و غیره

فهرست