گوینده – ناطق – گاهی به معنی خداوند یا قرآن آمده – گوئیا یا گوئی = پنداری – فکر میکنی

فهرست