مخلوطی از گل ، برگ گل و شکر که گل قند هم می گویند ، شبیه گلاب محلول شیرین و خوشمزه ای بوده است البته انواع آن در طب برای اثر مسهلی بکار می رفته

فهرست