محبوب ـ دوست ـ عاشق یا معشوق ـ مرد کامل ـ رهبر ـ شبیه ـ مثل ـ مانند

فهرست