فَعَلاتُن مَفاعِلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن (بخش اول و تنها قسمت) گزیده‌ی غزلیات مولانا

خورشید انوار مجموعه‌ای شامل ۱۵۰۰۰ بیت انتخاب شده بر اساس سادگی و به ترتیب وزنی فَعَلاتُن مَفاعِلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن

فَعَلاتُن مَفاعِلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن

─ U ─ U / ─ ─ U U / ─ U ─ U / ─ ─ U U

ترتیب قرار گرفتن هجاها در وزن فَعَلاتُن مَفاعِلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن

برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی وزن شعر فارسی (عروض) به لینک‌های زیر مراجعه کنید:

آشنای با وزن شعر فارسی به زبان ساده لینک بخش اول لینک بخش دوم

غزل 244

چِه شُدی گر تو همچون من، شدی‌یی عاشق ای فَتا؟ ۞۞۞ همه روز اَندَر آن جُنون، همه شب اندر این بُکا

زِ دو چَشمت خیالِ او، نشدی یک دَمی نَهان ۞۞۞ که دو صد نور می‌رَسَد به دو دیده، از آن لِقا

ز رفیقان گُسستی‌یی، ز جهان دست شُستی‌یی ۞۞۞ که مجَّرَد شدم ز خود، که مُسَلَّم شدم تو را

چو بر این خلق می‌تَنَم، مَثَلِ آب و روغنم ۞۞۞ زِ بُرونیم متَّصل به درونه زِ هم جُدا

زِ هَوَس‌ها گذشتی‌یی به جُنون بسته گشتی‌یی ۞۞۞ نه جُنونی زِ خَلط و خون، که طَبیبش دهد دَوا

که طبیبان اگر دمی‌، بِچَشَندی از این غمی ۞۞۞ بِجَهَندی ز بند خود، بِدَرَندی کتاب‌ها

هَله زین جمله دَرگُذر، بِطَلب مَعدنِ شکر ۞۞۞ که شوی مَحوِ آن شکر، چو لَبَن در زُلوبیا

غزل 965

دلِ گردون خَلَل کند چو مَهِ تو نهان شود ۞۞۞ چو رَسَد تیرِ غمزه‌ات، همه قدها کمان شود

چو تو دلداریی کنی دو جهان جمله دل شود ۞۞۞ دلِ ما چون جَهان شود، همه دل‌ها جَهان شود

فِتَد آتش در این فلک که بنالد از آن مَلَک ۞۞۞ چو غم و دودِ عاشقان به سویِ آسمان شود

نَبُود رَشک عشق تو بِجَهَد خونِ عاشقان ۞۞۞ چو شَفَق بر سرِ اُفق همه گردونْ نشان شود

چه زمان باشد آن زمان که بِلرزد زِ تو زمین ۞۞۞ چه عجب باشد آن مکان، چو مکانْ لامکان شود

زِ خیالِ نِگارِ من چو بخندد بهارِ من ۞۞۞ رخ او گُلفشان شود، نظرم گُلْسِتان شود

بِفشان گُل که گلشنی، همه را چَشمِ روشنی ۞۞۞ به کَرُم گر نظر کنی چه شود؟ چه زیان شود؟

خوشم اَر سر بداده‌ام چو درختان به بادْ من ۞۞۞ که به باغِ جَمالِ تو نظرم باغْبان شود

چه عَجَب گر ز مَستی‌ات خِرِف و سَرگِران شوم ۞۞۞ چو درختی که میوه‌اش بِپَزد سرگران شود

به وِصال بهار او چو بِخندد دلِ چمن ۞۞۞ ز غمِ هجر، جوی‌ها چو سِرِشکَم روان شود

چو سر از خاک بَرزَنند ز درختان نِدا رسد ۞۞۞ که تو هر چه نهان کنی همه روزی عِیان شود

زِ تکِ خاکْ دانه‌ها سوی بالا بَرآمده ۞۞۞ که عِنایت فُتاده را به عُلیٰ نردبان شود

تو زمینِ خورنده بین بِخورد دانه پَروَرَد ۞۞۞ عَجَب این گرگ گُرسِنِه رَمه را چون شَبان شود

همه گرگانْ شَبان شده، همه دزدانْ چو پاسْبان ۞۞۞ چه بَرَد دزد؟ عاشقان چو خدا پاسْبان شود

مَشِتابْ اَر چه باغ را ز کَرَم سفره سبز شد ۞۞۞ بِنشین منتظر دمی که کُنون وقتِ خوان شود

ز رفیقانِ گُلْسِتان مَرَم از زخم خاربُن ۞۞۞ که رفیقِ سِلاح کَشْ مدد کاروان شود

خَمُش ای دل که گر کسی بُود او صادقِ طَلب ۞۞۞ جِهَتِ صِدقِ طالبان، خَمُشی‌ها بیان شود

غزل 2256

به قرارِ تو او رسد، که بُوَد بی‌قرارِ تو ۞۞۞ که به گلزارِ تو رسد، دلِ خسته به خارِ تو

گل و سوسن از آنِ تو، همه گُلْشَنْ از آنِ تو ۞۞۞ تَلَفش از خزان تو، طَرَبش از بهار تو

ز زمین تا به آسْمان، همه گویان و خامُشان ۞۞۞ چو دل و جانِ عاشقان، به درونْ بی‌قرارِ تو

همه سوداپَرَستِ تو، همه عالم به دستِ تو ۞۞۞ نفسی پَست و مست تو، نفسی در خُمارِ تو

منم از کار مانده‌ای، ز خریدار مانده‌ای ۞۞۞ به فَراغَت نظرکنان به سویِ کار و بار تو

چه کنم عمرِ مرده را، تن و جان فِسُرده را ۞۞۞ دو سه روزِ شِمُرده را، چو منم در شُمار تو

چو دل و چَشم و گوش‌ها، ز تو نوشَند نوش‌ها ۞۞۞ همه هر دَم شکوفه‌ها شِکُفد در نِثار تو

پس از این جان که دارَمَش، به خَموشی سِپارمش ۞۞۞ زِ کجا خامُشم هِلَد، هَوَس جان‌سپارِ تو

به خَموشی نهان شدن چو شکارم، نَتان شُدن ۞۞۞ که شکار و شکاریان نَجِهَند از شکارِ تو

همه فربِه ز بوی تو، همه لاغر ز هجر تو ۞۞۞ همه شادیّ و گریه شان، اثر و یادگار تو

غزل 2257

غزل شماره‌ی 2257 با صدای عبدالکریم سروش

قَلَم از عشق بشْکَند چو نویسد نشانِ تو ۞۞۞ خِرَدَم راه گم کند، ز فِراق گِرانِ تو

که بُود همنشین تو؟ که بِیابَد گُزینِ تو؟ ۞۞۞ که رهد از کمین تو؟ که کِشَد خود کمان تو؟

رُخَم از عشقْ همچو زر، زِ تو بر من هزار اثر ۞۞۞ صَنما سویِ من نِگر، که چُنانم به جانِ تو

چو خلیل اَندر آتشم، ز تَفِ آتَشت خوشم ۞۞۞ نه از آنم که سَر کَشَم زِ غمِ بی‌امانِ تو

بُگشا کارِ مشکلم، تو دِلَم دِه که بی‌دلم ۞۞۞ مکن ای دوست منزلم، به جز از گُلْسِتانِ تو

که بیایَد به کوی تو، صَنَما جز به بویِ تو ۞۞۞ سبب جست و جوی تو چه بود؟ گُلْفَشانِ تو

مَلَک و مردم و پری، مَلِک و شاه و لشکری ۞۞۞ فلک و مِهر و مُشتری، خَجِل از آسْتانِ تو

چو تو سیمرغِ روح را، بِکَشانی در اِبتلا ۞۞۞ چو مگس دوغ دَرفُتد به گَهِ اِمتحانِ تو

زِ اِشاراتِ عالی‌ات، زِ بِشارات شافی‌‌ات ۞۞۞ مَلِکی گشته هر گدا، به دَمِ ترجُمانِ تو

همه خَلْقان چو مورَکان، به سویِ خَرمنت دَوان ۞۞۞ همه عالم نواله‌ای، زِ عطاهای خوانِ تو

به نواله قَناعتی نکند جانِ آن فَتی ۞۞۞ که طمع دارد از قَضا که شود میهمانِ تو

چه دواها که می‌کند، پیِ هر رنجْ گنجِ تو ۞۞۞ چه نواها که می‌دهد، به مکانْ لامکانِ تو

طمعِ تنْ نوالِ تو، طمعِ دلْ جمالِ تو ۞۞۞ نظرِ تن بنام تو، هوسِ دلْ به نانِ تو

جهت مصلحت بُود، نه بَخیلیّ و مُدخِلی ۞۞۞ به سویِ بامِ آسمان، پِنِهان نردبانِ تو

به اَمینان و نیکوان، بِنِمودی تو نردبان ۞۞۞ که رَوان است کاروان به سوی آسمان تو

خَمُش ای دل دگر مگو، دگر اَسرار او مجو ۞۞۞ که ندانی نهانِ آن که بِداند نهانِ تو

تو از این شُهره نیشِکَر، مَطلب مغزِ اَندَرون ۞۞۞ که خود از قِشرِ نیشکر شِکَرین شد لَبانِ تو

شه تبریز شَمسِ دین، که به هر لحظه آفرین ۞۞۞ بِرَساد از جنابِ حق، به مَهِ خوش قِرانِ تو

فَعَلاتُن مَفاعِلُن فَعَلاتُن مَفاعِلُن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست